SPECJALIZACJE

BKD świadczy usługi prawne w zakresie:

Compliance

Nieznajomość prawa szkodzi – nie chcemy jednak, by szkodziła naszym Klientom. Odnalezienie się w systemie prawnym coraz częściej stanowi jednak zbyt wielkie wyzwanie dla przedsiębiorców.

Z tego względu, kluczowe jest powierzenie doradztwa prawnego adwokatom i radcom prawnym nadążającym za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Dzięki solidnemu przygotowaniu teoretycznemu oraz długoletniemu doświadczeniu w biznesie, znamy wszystkie prawne obszary zagrożeń dla przedsiębiorców działających w Polsce. Nasz podstawowy cel, to ochrona firmy przed sankcjami i stratami finansowymi, które mogą wynikać z naruszeń prawa w codziennej działalności – zwłaszcza w obszarze ochrony danych osobowych osób fizycznych. W tym celu projektujemy i wdrażamy modele compliance zapewniające zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Obszar naszych usług obejmuje w szczególności:

  • audyt prawny firmy obejmujący identyfikację ryzyk, analizę dotychczasowych roszczeń, weryfikacja działań firmy oraz jej jednostek (organów) z prawem;
  • opracowanie i wdrażanie prawidłowych standardów dla praktyki i dokumentacji w firmie – wzory umów, korespondencji oraz aktów wewnętrznych (regulaminy, procedury, polityki, statuty spółek);
  • opracowanie raportów wskazujących na istniejące oraz potencjalne naruszeń – identyfikacja ryzyk zwłaszcza w aspektach związanych z odpowiedzialnością cywilną firmy, pracowników, członków zarządu;
  • audyt, opracowanie i wdrożenie polityki ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie pod kątem obowiązujących przepisów (w tym RODO);
  • audyt, opracowanie i wdrożenie standardów ochrony informacji poufnych w przedsiębiorstwie, w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
  • audyt, opracowanie i wdrożenie mechanizmów zapewniających zgodność działalności Klienta z przepisami prawa ochrony konkurencji;
  • audyt, opracowanie i wdrożenie mechanizmów zapewniających zgodność działalności firmy z przepisami prawa ochrony konsumentów;
  • audyt, opracowanie i wdrożenie standardów minimalizujących ryzyka prawne procesów inwestycji budowlanych – analiza i zarządzanie ryzykami, regulacja stosunków z innymi uczestnikami procesu budowlanego (inwestor, inwestor zastępczy, konsultant, projektant, inspektor nadzoru, generalny wykonawca, podwykonawca etc.);
  • przygotowanie korporacyjnych standardów (wzorów) dokumentów związanych z rozpoczęciem, kontynuowaniem i rozliczaniem projektów biznesowych Klienta;
  • szkolenia członków zarządu, kadry menadżerskiej i pracowników firmy - w tym z zakresu ochrony danych osobowych, prawa zobowiązań, prawa konsumenckiego, prawa własności intelektualnej.